Pridal/a Admin dňa Pi, 29.09.2023 - 12:03

Posviacka kaplnky v Prešove

 

Dňa 15. septembra 2023, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, posvätil oblastný predstavený páter Johannes Regele kaplnku v Prešove na východnom Slovensku. Kaplnka zasvätená Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa nachádza uprostred krásneho historického starého mesta Prešov a s láskou ju zriadil d. p. Jozef Hutta spolu s veriacimi. Spolupatrónmi kaplnky sú svätý Ján Krstiteľ a svätý Mikuláš, čo dáva kaplnke aj osobitný vzťah k patrónom mesta. Po posvätení zaznela slávnostná svätá omša. Sviatok Panny Márie 15. septembra je zároveň sviatkom nebeskej patrónky Slovenska a štátnym sviatkom.

O niekoľko dní vstúpi do kňazského seminára Herz Jesu v Zaitzkofene prvý Slovák, ďalší je už v predseminári v Jaidhofe. Nech sa apoštolát v tejto krajine naďalej dobre rozvíja. Ďakujeme d. p. Jozefovi Huttovi a ostatným vypomáhajúcim kňazom za ich prácu.

1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

Zhrnutie kázne

Veľadôstojný pán Johannes Regele sa v prvej časti kázne zameral na svätú omšu ako centrum Bohoúcty a katolíckeho života. Poprosil prítomných veriacich, aby sv. omšu milovali a boli jej verní. Samozrejme, sv. omšu tradičnú, lebo iba skrze ňu vzdávame Bohu náležitú úctu. To môžeme badať napríklad v tom, že je slúžená ad Dominum – smerom k Bohu, ku ktorému prichádzame, a nie ad populum – čelom k ľudu.

Vdp. Regele vyjadril radosť, že novovysvätená kaplnka Božského Srdca Ježišovho bola veriacimi dôstojne zariadená, žiariaca čistotou a vkusne vyzdobená. Aj takýmito maličkosťami môžeme Pánu Bohu vyjadriť našu lásku k Nemu.

K správnej úcte k Pánu Ježišovi bezpodmienečne patrí aj správny spôsob svätého prijímania, a to je výlučne sv. prijímanie na kolenách a do úst. Je katastrofou, keď nám niektorí kňazi alebo biskupi vnucujú sv. prijímanie na ruku, ktoré je veľmi neúctivé a ťažko hriešne. Našou povinnosťou je upozorniť i ostatných veriacich na túto skutočnosť.

Druhá prosba predstaveného nášho dištriktu bola smerovaná k zachovaniu vernosti katolíckemu učeniu, učeniu sv. Matky Cirkvi. To nepodlieha zmenám a musíme ho dobre poznať. Preto každý katolík má študovať katechizmus a tak rásť vo viere, a takisto aby mohol vykonávať apoštolát v rodine či v práci.

Páter Regele sa ďalej venoval Presvätej Bohorodičke, Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Všetkých 7 bolestí – Simeonovo proroctvo v chráme, útek do Egypta, hľadanie dvanásťročného Pána Ježiša v Jeruzaleme, stretnutie Matky so Synom na krížovej ceste, Kristovo ukrižovanie, vloženie mŕtveho Ježišovho tela do Máriinho lona, i jeho pochovanie – dokazuje mimoriadne bolesti, ktoré Panna Mária musela prežívať. Napriek tomu ju vidíme pevne stáť pod krížom, pri svojom Synovi, prijímajúc všetko s oddanosťou do vôle Božej. Nepadla pod krížom, ako šírili niektorí bludári koncom stredoveku. Nech je nám vzorom a útechou v našich problémoch, nech nám jej príklad dáva silu niesť kríž a vytrvať pri jej Božskom Synovi.

Novovysvätená prešovská Kaplnka Božského Srdca Ježišovho dostala i dvoch spolupatrónov: svätého Jána Krstiteľa – patróna prešovskej gréckokatolíckej katedrály, a svätého Mikuláša – patróna prešovskej rímskokatolíckej konkatedrály, čo ju úzko spája s miestnou cirkevnou tradíciou a históriou Prešova. Pri tejto príležitosti vdp. Regele zdôraznil, aké dôležité a Bohu milé je milovať svoju vlasť. Láska k vlasti je totiž cnosťou, ktorou sa vyznačuje každý dobrý katolík.

Nakoniec sa páter Regele prihovoril mladým veriacim. Upozornil ich, že povinnosťou každého mladého muža i ženy predtým, ako vstúpi do manželstva, je poctivo preskúmať, či nie je Bohom volaný k duchovnému povolaniu, do kňazského alebo rehoľného stavu. Zároveň vyzval všetkých prítomných, aby sa za duchovné povolania neustále modlili.


Preložené z originálu, doplnené fotogalériou a zhrnutím kázne.