Spoločenstvo katolíckych kňazov, ktorého hlavným cieľom je výchova svätých kňazov.

Kňazské bratstvo svätého Pia X. je združenie katolíckych kňazov, ktoré založil arcibiskup Marcel Lefebvre v roku 1970. Jeho hlavným cieľom je výchova dobrých kňazov pomocou metód, ktoré Cirkev vždy používala: obeta svätej omše v jej starobylom ríte; učenie katolíckej viery a katolíckej morálky; udeľovanie milostí sviatosťami Cirkvi; katolícka doktrína čerpaná z najlepších zdrojov; spoločný život v bratskej láske a modlitbe.

Bratstvo svätého Pia X. bolo kánonicky zriadené vo Fribourgu (Švajčiarsko) 1. novembra 1970 biskupom Francois Charriere. Dnes je rozšírené vo viac ako 60 krajinách a má šesť medzinárodných seminárov (domov na výchovu kňazov). Jeho členovia sa obetujú v najrozličnejších dielach: farská pastorácia v priorátoch zriadených po celom svete; základné a stredné školy; zariadenia vysokoškolského vzdelávania; exercičné domy; kaplánstva pre rehoľné sestry; misie a rôzne dobročinné diela.

Svedok katolíckej tradície

Odmietnutie nezriadeností v liturgii a nových doktrín spôsobilo Bratstvu veľa nedorozumení. Podľa názoru mnohých je však Bratstvo v súčasnosti najpevnejšou baštou odporu proti tomu, čo pápež Pavol VI. nazval „sebazničenie Cirkvi“. V tejto práci jej účinne pomáha niekoľko podobne zmýšľajúcich náboženských komunít, ktoré pracujú s rovnakým zanietením pre Božiu slávu a spásu duší.

Kňazské bratstvo Svätého Pia X. je živým svedkom plodnosti katolíckej tradície. Po celom svete neustále buduje nové kostoly, školy a semináre. Jeho kaplnky sú každú nedeľu zaplnené veriacimi všetkých vekových skupín, medzi ktorými je veľa mladých ľudí a rodín. Vďaka Bratstvu mnoho kresťanov opäť našlo horlivý katolícky život a zároveň pokoj a radosť.

Fotka sv. Pia X v Econe
Socha svätého Pia X. v seminári FSSPX vo švajčiarskom Ecône.

Omnia instaurare in Christo

Mottom Bratstva je program jeho svätého patróna, pápeža svätého Pia X. (1903–1914): „Omnia instaurare in Christo“ - „Všetko obnoviť v Kristovi“ (Ef. 1,10). Celý súkromný a verejný život, osobný i rodinný, takisto aj hospodársky a politický, musí byť podriadený Kristovmu zákonu a musí byť oživený Jeho milosťou. Za cenu toho svet nájde pokoj a duše dosiahnu večnú blaženosť.

Kňazské bratstvo svätého Pia X. pôsobí na šiestich kontinentoch. Zahŕňa tiež vetvu rehoľných bratov a sestier oblátok, ktorí pomáhajú kňazom v rôznych komunitách.

Hlavným patrónom Bratstva je Pán Ježiš Veľkňaz, pretože celá Jeho existencia bola a zostáva kňazskou, a pre ktorého Obeta Kríža bola dôvodom Jeho Vtelenia. Je tiež pod záštitou Panny Márie, ktorá je predovšetkým Matkou pravého Veľkňaza a prostredníctvom Neho Matkou všetkých kňazov, ktorých pretvára v obraz svojho Syna.