Pridal/a Admin dňa Ne, 12.05.2024 - 21:59

Tradiční katolícki skauti

 

Podstata a ciele skautingu

Skauting je aktívna metóda, ktorej cieľom je podporovať mladých ľudí pri sebavýchove, formovať ich vnútro, aby slúžili Bohu, Cirkvi a vlasti. Ide o formovanie celého človeka, tela i duše, prirodzeného i nadprirodzeného života, osobného i spoločenského života. Skautská výchova zahŕňa päť cieľov:

 1. Zdravie: podporuje sa životom vo voľnej prírode; prostredníctvom športu, hier, výletov a jednoduchého jedla.

 2. Zmysel pre konkrétnosť: ide o praktické zručnosti ako varenie, majstrovanie a skautské techniky, od čítania stôp až po stavbu prístreškov. „Učenie sa činnosťou“, ako hovoril zakladateľ skautov Baden-Powell.

 3. Formovanie charakteru: spoľahlivosť, poslušnosť, zodpovednosť, vernosť, vytrvalosť, zmysel pre česť, pravdovravnosť. Najdôležitejšie je však konať a žiť podľa sľubov, zákonov, zásad a hesiel.

 4. Duch služby: služba Bohu, vlasti a blížnym.

 5. Rozvoj nadprirodzeného života: k tomu sú nápomocné sviatosti, katechéza, pravidelný modlitbový život, atď. Viera by mala byť základom konania. Jednoduchosť v materiálnom, v tábore a v celom spôsobe života otvára cestu Bohu.

Skautská formácia je rozdelená do troch fáz, ktoré vedú k naplneniu týchto cieľov.

Dieťa vo veku siedmich rokov sa prvýkrát stretáva so šľachetným duchom a realistickou metódou skautského hnutia. Úvodnou, prípravnou fázou je štádium vĺčat. Zaradenie skauta do oddielu je formačnou fázou, ktorá rozvíja osobnosť a formuje skautského ducha. Na záver prichádza tretia etapa - ranger a potom rover ako fáza, v ktorej sa realizuje skauting ako zvolené životné pravidlo.

Zakladateľ

Robert Baden-Powell (1857 - 1941) založil chlapčenský skauting v roku 1907. Počas svojho pôsobenia v armáde zapájal mladých ľudí do špionážnych aktivít. Uvedomil si ich potenciál a potrebu podporovať ich ďalší rozvoj. V roku 1916 bolo založené hnutie dievčenských skautiek. Zásady a aktivity boli prispôsobené povolaniu ženy.

Za zakladateľa katolíckeho skautingu je považovaný jezuitský kňaz Jacques Sevin (1882-1951). Zoznámil sa s ním v Anglicku. Baden-Powellovu metódu priniesol do Francúzska, aby skauting „začlenil do života Cirkvi a využil tento prostriedok na lepšiu službu Bohu a blížnemu.“ Otec Sevin poznal Badena-Powella osobne a tento raz povedal, že svoje myšlienky videl najlepšie realizované v katolíckych skautoch. Pápež Benedikt XV. oficiálne uznal katolíckych skautov v roku 1915.

Šesť základných princípov skautingu

 1. Sľub

  Skôr ako nováčik môže zložiť sľub, musí obstáť v niekoľkých skúškach. Zloženie sľubu je slávnostný obrad a skladá sa na skautskú zástavu. Kandidát sľubuje pred Bohom, pred kňazom, pred vedením a pred všetkými skautmi svojho oddielu, že s Božou pomocou bude plniť svoje povinnosti voči Bohu, Cirkvi, svojej krajine a Európe, pomáhať blížnym a dodržiavať skautský zákon (tri zásady).

 2. Družina

  Skautskú družinu tvorí skupina 4 – 8 chlapcov resp. dievčat, pod vedením staršieho chlapca resp. dievčaťa. Každý člen družiny plní svoje úlohy a tak prispieva k úspešným skupinovým stretnutiam, rozširuje si vedomosti v určitej oblasti a učí sa prevziať zodpovednosť. Niekoľko družín tvorí oddiel. Nováčik skladá pri svojom vstupe do družiny do rúk vedúceho družiny prísahu a tým sa oficiálne stáva členom družiny. Sľubuje poslušnosť vedúcemu družiny a vernosť družine.

 3. Skúšky

  Skúšky pozostávajú z plnenia úloh v rôznych oblastiach (napr. kresťanský život, prvá pomoc, život v prírode, manuálna zručnosť). Cieľom skúšok je postupovať ďalej: začína sa 3. stupňom, ktorého dosiahnutie je predpokladom pre zloženie sľubu. Následne možno dosiahnuť 2. a 1. stupeň. Na získanie 3. stupňa sa musí napríklad udržiavať poriadok vo svojej izbe, poznať odpovede na svätej omši, vedieť založiť oheň atď. Skúškami sa cvičí sebadisciplína a formuje charakter. Takto sa každý skaut naučí lepšie usporiadať svoje náklonnosti, dosiahnuť nezávislosť a samostatnosť. Prostredníctvom skúšok sa naučí prežiť, zachrániť a slúžiť.

 4. Život vo voľnej prírode/v tábore

  Život v prírode je stredobodom skautskej výchovy a podporuje dobré zdravie. Životom v prírode a s prírodou skauti spoznávajú veľkosť Božieho stvorenia. V tábore sa posilňuje skupinové spoločenstvo a učí sa žiť s najjednoduchšími, prírodnými zdrojmi. Jednoduchosť sa ukazuje napríklad varením na ohni, hľadaním dreva, spaním na zemi, nosením vody z prameňa, atď. Tábor je vrcholom skautského roka.

 5. Zákon

  Skautský zákon je pre každého skauta ústrednou líniou v jeho živote. Nenahrádza desať prikázaní, ale naopak: predpokladá ich. Zdôrazňuje veci, ktoré sú dôležité pre dozrievanie skauta. Zákon podporuje hlavné cnosti a usmerňuje konať nad rámec bežného, nielen z povinnosti a nutnosti, ale aj z veľkodušnosti a šľachetnosti ducha.

 6. Heslo a zásady

  Heslo znie: Buď pripravený!

  Byť pripravený znamená: „byť pohotový konať“, keď niekto potrebuje pomoc; „byť pripravený“ na nebezpečenstvá a ťažkosti, aby sa na ne reagovalo múdro a rozhodne, ale aj byť pripravený na smrť; „byť bdelý“ v každodennom živote a najmä tvárou v tvár hriechu. Zásady pripomínajú, aby si skauti ctili tri princípy, ku ktorým sa zaviazali v sľube.

Katolícky skauting

Svätá Jana z Arku

Katolícke skautské združenie sv. Jany z Arku (KPJ - Katholische Pfadfinderschaft Jeanne d’Arc) patrí ku Kňazskému bratstvu svätého Pia X. a je pod jeho vedením. Jeho počiatky siahajú do roku 1997. Prvá skautská skupina vznikla na Gymnáziu svätej Terézie v Schönenbergu, patrónkou sa stala sv. Kordula. V apríli 2000 prišiel do Schönenbergu spolkový kurát Združenia katolíckych skautov Európy (KPE - Katholischen Pfadfinderschaft Europas) páter Andreas Hönisch. V júni 2005 bolo založené samostatné združenie, ktoré sa stalo pridruženým členom európskych skautov. V januári 2010 bola založená prvá chlapčenská družina na rozšírenej strednej škole Srdca Ježišovho v Saarbrückene. Dievčenská skupina sv. Notburgy bola založená 14. júla 2020.

Neskôr sa skauting rozšíril do niektorých priorátov vo Švajčiarsku. V lete 2009 bola v Bazileji založená dievčenská skautská skupina sv. Vereny. Na jar 2014 sa dievčenská skupina vo Wil rozhodla pripojiť ku skautom pod patronátom sv. Idy. Chlapčenská skupina blahoslaveného pátra Pro vo Wil vznikla 30. apríla 2016.

V lete 2021 sa vo Švajčiarsku uskutočnil veľký medzinárodný letný tábor, na ktorom sa zúčastnili aj naše skautky.

Duchovným správcom rakúskych skautov je p. Johannes Regele.

Spočiatku nás na tomto type aktivít mládeže fascinovali láska k prírode, táboráky, veselý spev, skrátka atmosféra skautingu. Čoskoro sme však zistili, že je to most k oveľa hlbšiemu cieľu, a to k príprave jednotlivca na rôzne úlohy v rodine, Cirkvi, štáte a spoločnosti. Tak vzrástlo naše nadšenie pre vysoké hodnoty, pre službu blížnym a  nasledovanie Krista v každodennom živote.“ (citát skautiek k založeniu KPJ)


Zdroj: https://fsspx.at/de/katholische-pfadfinderschaft-st-jeanne-darc-34381
Preklad: PK