Msgr. Marcel Lefebvre - Odňali mu kráľovskú korunu (2)

Pridal/a Admin dňa Ut, 08.08.2023 - 19:50
Obal knihy Odňali mu kráľovskú korunu

(Preklad knihy na pokračovanie)

Kam kráčame? Aký bude koniec všetkých súčasných prevratov? Tým hlavným nie sú až tak vojny, atómové alebo ekologické katastrofy, ale predovšetkým revolúcia zvonku i zvnútra Cirkvi a nakoniec apostáza, zachvacujúca celé predtým katolícke národy a dokonca i cirkevnú hierarchiu až po najvyššie miesta. Rím akoby bol zasiahnutý úplnou slepotou; večnému Rímu, ochromenému iným Rímom - liberálnym Rímom, ktorý ho okupuje – neostáva než mlčať. Zdroje božskej milosti a viery vysychajú a žily Cirkvi rozvádzajú na všetky strany smrteľný jed naturalizmu.

Tejto hlbokej kríze nemožno porozumieť, ak nevezmeme na zreteľ ústrednú udalosť tohoto storočia, Druhý vatikánsky koncil. Moja mienka o stranách onoho koncilu je, ako verím, dosť známa, a tak môžem rovno povedať, čo si o ňom myslím. Bez toho, že by som odmietal koncil ako celok,, myslím, že je tou najväčšou pohromou tohto storočia a všetkých stáročí, uplynutých od založenia Cirkvi. Neusudzujem tak podľa iných meradiel než podľa jeho plodov, používajúc kritérium, ktoré nám dal náš Pán (Mt 7, 16). Keď kardinála Ratzingera požiadali, aby poukázal na niektoré dobré plody koncilu, nevedel, čo má odpovedať. A keď som sa jedného dňa spýtal kardinála Garrona, ako mohol „dobrý“ koncil vydať tak zlé ovocie, odpovedal mi: „Za to nemôže koncil, ale oznamovacie prostriedky!“

Tretí rád sv. Pia X.

Pridal/a Admin dňa Pi, 28.07.2023 - 08:55
Tretí rád

Tretí rád založil arcibiskup Marcel Lefébvre dňa 1. novembra 1980. Je určený pre veriacich, ktorí sa chcú osobitným spôsobom pripojiť ku Kňazskému bratstvu svätého Pia X. Cieľom rádu je posväcovanie jeho členov i tých, ktorí sú im zverení.

Členovia tretieho rádu, nazývaní aj terciári, sú spojení s rodinou Kňazského bratstva svätého Pia X. duchovným putom. Osobitným spôsobom sa tak podieľajú na jeho duchovnom živote a na zásluhách, ktoré jeho členovia získavajú svojou modlitbou a prácou...

Prvé sväté prijímanie v Trnave a Prešove

Pridal/a Admin dňa Po, 17.07.2023 - 21:09
Prvé sväté prijímanie v Trnave

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Tento rok sa na Slovensku v dvoch kaplnkách FSSPX uskutočnilo prvé sväté prijímanie. Po už dvoch rokoch sviatosti birmovania vo Viedni táto mala u nás vôbec premiéru. Prvýkrát prijali sv. Eucharistie naši dvaja miništranti. Jeden zo Záhoria, 25. júna v trnavskej a druhý z Humenného, 2. júla v prešovskej kaplnke FSSPX. Po mesiacoch poctivej katechetickej prípravy pristúpili k vytúženej sviatosti. Srdečne im blahoželáme a prajeme hojnosť božích milostí.

Msgr. Marcel Lefebvre - Odňali mu kráľovskú korunu (1)

Pridal/a Admin dňa Po, 17.07.2023 - 21:03
Obal knihy Odňali mu kráľovskú korunu

(Preklad knihy na pokračovanie)

Msgr. Lefebvre, viac než 40 rokov nástupca apoštolov, nie je žiadnym nostalgickým melancholikom. Ako muž viery a muž činu – svedčí o tom jeho 188 kňazov a 252 seminaristov – ako biskup, učiteľ pravdy a pastier duší v týchto tridsiatich štyroch pojednaniach odkrýva jadro súčasnej krízy: cudzoložné spojenie Cirkvi s Revolúciou.

Sloboda, oslobodenie od nátlaku, rovnosť, demokracia, liberalizmus, sloboda kultov, sloboda tlače, sloboda výučby, verejné právo Cirkvi, zrada liberálnych katolíkov, mýtus o „prostej slobode“, klam pluralizmu, „zmysel dejín“, lúpež na II. vatikánskom koncile, „hľadanie a dialóg“, náboženská sloboda, Pavol VI. ako liberálny pápež – o tom všetkom pojednáva tridsaťštyri strhujúcich kapitol s jemnou príchuťou pušného prachu, v ktorých sa horlivosť misionára spája s hlbokou láskou k pravde, čerpanej z rozjímavého čítania textov tradičného cirkevného učiteľského úradu.

Slávnosť Božieho Tela – Liptovský Mikuláš

Pridal/a Admin dňa St, 21.06.2023 - 20:28
Božie Telo 2023

V nedeľu 11. júna 2023 bola v kaplnke Krista Kráľa v Liptovskom Mikuláši celebrovaná slávnostná svätá omša zo sviatku Božieho Tela. Texty svätej omše, ktoré sú vznešenou oslavou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, zostavil svätý Tomáš Akvinský. Sekvencia „Lauda Sion“ je považovaná za jeden z jeho najvýznamnejších a najkrajších textov. Je totiž dokonalým vyjadrením katolíckej doktríny o reálnej prítomnosti nášho Pána v Najsvätejšej Sviatosti. V kázni bola pútavým spôsobom zhrnutá nielen história, ale aj podstata a význam tohto sviatku. Po svätej omši, za spevu „Pange lingua gloriosi“, vyrazila do ulíc procesia s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, aby bola verejne vzdaná všetka česť a sláva eucharistickému Kráľovi kráľov, ale aj ako akt zadosťučinenia za všetky urážky a zneuctenia Pána Ježiša v Najsvätejšej Sviatosti. Slávnosť bola ukončená spevom „Te Deum“ a záverečným sviatostným požehnaním.

Sviatosť birmovania rakúskeho dištriktu FSSPX v Minoritenkirche vo Viedni

Pridal/a Admin dňa So, 13.05.2023 - 12:42
Birmovka Viedeň 2023

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Drahí veriaci, v dnešný veľký deň, kedy piati zo Slovenska prijímate sviatosť birmovania z rúk biskupa Bratstva sv. Pia X. Mgr. Bernarda Tissier de Mallerais, pripomeňme si o nej základnú katolícku doktrínu.

Sviatosť birmovania je ustanovená Naším Pánom Ježišom Kristom, pokrstený pri nej dostáva dary Ducha Svätého a upevňuje sa v kresťanskom živote. Tým, že vám dáva Ducha Svätého, značí vašu dušu znakom bojovníka Kristovho a stávate sa úplnými kresťanmi. To preto, lebo zdokonaľuje vaše cnosti a dary prijaté pri krste...

Odpustová slávnosť v Kaplnke sv. Jozefa

Pridal/a Admin dňa Pi, 31.03.2023 - 22:11
Odpustová slávnosť v Žilinskej kaplnke

Pochválený buď Ježiš Kristus!

20. 3. 2023 sa v kaplnke FSSPX sv. Jozefa v Žiline slávila odpustová slávnosť. Celebrantom sv. omše bol predstavený nášho dištriktu vdp. Johannes Regele z Rakúska. Okrem slovenského kňaza z Bratstva sv. Pia X. vdp. Jozefa Huttu nás poctil svojou prítomnosťou aj vdp. ThDr. Štefan Mordel. Prítomní boli tiež žilinskí miništranti, a z Jaidhofu nášho predstaveného sprevádzali slovenský kandidát do seminára FSSPX pán Ľubomír Olbert a poľský bohoslovec dp. Jerzy Sawicki...

Pozdrav nového predstaveného rakúskeho dištriktu veriacim na Slovensku

Pridal/a Admin dňa So, 18.02.2023 - 18:24
P. Johannes Regele FSSPX

"Dôstojný pán Hutta, drahí veriaci, drahí priatelia a dobrodinci na Slovensku!

Som veľmi rád, že vás môžem po prvýkrát pozdraviť ako nový predstavený rakúskeho dištriktu. Už nejaký čas sa aj na Slovensku rozrastá dielo rímskokatolíckeho Kňazského bratstva sv. Pia X. Veľmi sa teším na návštevu vašej krásnej krajiny. Už teraz vidíme početné ovocie apoštolátu. Nech vás všetkých ochraňuje Preblahoslavená Panna Mária, matka Sedembolestná. Rovnako aj svätý Jozef a svätý Cyril a svätý Metod. Buďte vernými katolíkmi a Boh potom zvlášť požehná váš život!"

Príhovor nového predstaveného rakúskeho dištriktu

Pridal/a Admin dňa Ut, 14.02.2023 - 22:34
P. Johannes Regele FSSPX

(překlad úvodníku v Mitteilungsblatt – Distrikt Österreich, č. 529/únor 2023; pro české věřící upraveno a doplněno autorem)

Důstojní a velební spolubratři, ctihodní bratři a sestry v řeholním stavu, milí věřící, přátelé a dobrodinci!

Pochválen buď Ježíš Kristus! Tímto krásným katolickým pozdravem zahajuji svůj první dopis coby představený rakouského distriktu, k němuž patří šest zemí, v nichž se rozvíjí náš apoštolát. V našem Kněžském bratrstvu sv. Pia X. odpovídá distrikt církevní provincii, tedy územnímu okrsku, který někdy souhlasí se zeměpisnými hranicemi nějaké země, často však je může i přesahovat. V našem případě jsme stále sjednoceni společnou historií, společnou katolickou kulturou a velkou společnou láskou k Církvi. Proto srdečně zdravím všechny v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku.